*** ขอต้อนรับสู่ เว็บไซต์ของโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ด้วยความยินดียิ่ง ***  
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์/ปรัชญา
สัญลักษณ์/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน
เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน
เเผนผังบริเวณโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย
กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระวิชาศิลปะ
กลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตารางคะแนนผลการสอบ O-NET 57
เปรียบเทียบในเขต สพม.5
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
25 มิถุนายน 2558 กิจกรรมไหว้ครู
26 มิถุนายน 2558 วันสุนทรภู่
26 มิถุนายน 2558 วันต่อต้านยาเสพติด
   
   
   
   
 
 

บรรยากาศของ ค่ายคลินิกภาษา โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ระหว่างวันที่12-13 มิถุนายน 2558 คลิ๊กเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ฯ ร่วมกับทางสถานีตำรวจมโนรมย์ รณรงค์การขับขี่ปลอดภัยด้วยการสวมหมวกกันน๊อค 100 % ในการขับขี่ทุกครั้ง คลิ๊กเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

ในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้เข้ามาสำรวจข้อมูลพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และให้ความรู้เรื่องเอดส์ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ คลิ๊กเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

7 มิถุนายน 2558 เนตรนารีระดับชั้น ม3 ของโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ไปร่วมประกวดการสวนสนาม ลูกเสือ-เนตรนารี ณ สนามโรงเรียนสิงห์บุรี สพม 5 คลิ๊กเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

เนื่องในวันที่ 31 พ.ค. 2558 เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ทางโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมหน้าเสาธง โดยท่านผู้อำนวยการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่แก่นักเรียน และมีการแสดงละครโทษของการสูบบุหรี่ คลิ๊กเพื่อดูภาพเพิ่มเติม
แผนหน่วยการเรียนรู้ ประวัติโรงเรียน
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แผนผังโรงเรียนอุลิต
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืืนฐาน
แบบฟอร์มการวัดและประเมินผลรายวิชาฯ แบบขออนมัติจัดซื้อ จัดจ้าง
แบบรายงานโครงการ แบบฟอร์มการลา
การเขียนโครงการ แบบฟอร์ม ขออนุมัติเบิกเงินเดินทางไปราชการ
แบบประเมินประสิทธิภาพครู ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
แบบประเมินห้องเรียนคุณภาพ คำร้องขอปรับวุฒิในสมุด กพ7
ห้องเรียนคุณภาพ แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน
ห้องเรียนกลับด้าน ผล o-net ม.3 ปี 2556 แยกตามรายวิชา
การพัฒนาทักษะชีวิต ผล o-net ม.3 ปี 2556 แยกตามกลุ่มสาระฯ
การเรียนรู้ดิจิตอลเทคโนโลยี ผล o-net ม.6 ปี 2556 แยกตามรายวิชา
งานนำเสนอ เศรษฐกิจพอเพียง ดร.ปรียานุช ผล o-net ม.6 ปี 2556 แยกตามกลุ่มสาระฯ
งานนำเสนอ โครงการขับเคลื่อนฯเศรษฐกิจพอเพียง สรุปวันลา ปีการศึกษา 2555
จัดทำแผนหน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ม.ต้น สรุปวันลา ปีการศึกษา 2556
จัดทำแผนหน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ม.ปลาย ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2553
ตัวอย่างระบบกิจกรรมนักเรียน (ชุมนุม) ราคาครุภัณฑ์ ตามโครงการ sp2 2555
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นคุณภาพในห้องเรียน โครงการเรียนฟรี 15 ปี
รายงานการจัดกิจกรรมชุมนุม มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
       
       
 
 
 
 
 

         นางสาวเฉิดฉัน   จันทร์งาม
               ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวิรัช ภักดี
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
เลขที่ 172 หมู่ที่ 3 ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110
โทรศัพท์ :0-5649-1323   โทรสาร :0-5649-1322       e-mail : ulitphaiboon@gmail.com
Webmaster : Mr.Somkamol Jaungpanich  e-mail : j_somkamol@hotmail.com
Mr.Tanapon Chuang-ain e-mail: TanaponCh@hotmail.com