กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สพม.5
สพป.ชัยนาท
จังหวัดชัยนาท
e-book
e-office
e-learning
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
<<เว็บไซต์หน่วยงานภายในโรงเรียน>>
<<ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน>>
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/คำขวัญ/คติพจน์
์สัญลักษณ์/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน
เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน
แผนผังบริเวณโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
ทำเนียบครู และบุคลากรของโรงเรียน
รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลครู และบุคลากรทางการศึกษา
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2556
 
<<กลุ่มงานบริหารโรงเรียน>>
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
<<กลุ่มสาระการเรียนรู้>>
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
<< ภาพกิจกรรมของโรงเรียน ปี 2554 >>
กิจกรรมไหว้คร
กิจกรรมสานสายใย สานใจพี่กับน้อง
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
กิจกรรมตามโครงการอิ่มบุญ999วัด
กิจกรรมกีฬาภายใน
กิจกรรมเดินรณรงค์การเลือกตั้ง
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ประเมินคงสภาพโรงเรียนในฝัน
กิจกรรมวันแม่แห่งชาต
กิจกรรม 5 ธันวา มหาราช
กิจกรรมปีใหม
<< ภาพกิจกรรมของโรงเรียน ปี 2555>>
กิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา
กิจกรรมวันครู
กิจกรรมค่ายลูกเสือ ม.2
กิจกรรมค่ายลูกเสือ ม.3
กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิต ม.ปลาย
ประชุมผู้ปกครอง มอบตัวนักเรียน
กิจกรรมแข่งขันตนตรีลูกทุ่งชิงข้าสวรรค์
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
กิจกรรมพุทธชยันตี
กิจกรรมวันไหว้ครูปีการศึกษา 2555
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
กิจกรรมค่ายภาษาไทย
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
กิจกรรมค่ายคุณธรรม นักเรียนม.ปลาย
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
กิจกรรมกีฬาภายใน ปี 2555     
การประเมินสถานศึกษาพอเพียง
<< ภาพกิจกรรมของโรงเรียน ปี 2556>>
กิจกรรมค่ายลูกเสือ 
ทุนการศึกษาอุบล บรรจงศิลป์ เพ็งดิษฐ์
   
   
แบบฟอร์มทำแผนหน่วยการเรียนรู้
แบบประเมินแผนหน่วย
คำอธิบายหน่วยการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการศึกษา
แนวการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ม.1-3
แนวการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ม.4-6
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ห้องเรียนคุณภาพ

แบบประเมินห้องเรียนคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นคุณภาพในห้องเรียน
แบบฟอร์มรายละเอียดการวัดและประเมินผล
การเขียนโครงการ
แบบเขียนโครงการ
แบบประเมินประสิทธิภาพครู
แบบรายงานโครงการ
เอกสารแนวทางพัฒนาทักษะชีวิต
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน  
การเรียนรู้ดิจิตอล  
ทฤษฏีห้องเรียนกลับด้าน  
   
   
<<การพัฒนาทักษะการคิด>>
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
<<วิเคราะห์ตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลาง51>>
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
   
   
   
   
   
   
 
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 ตามแผนการเรียน
เรียนคณะครูโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถ้มภ์ทุกท่าน งานสารสนเทศขอความกรุณาจากคณะครูทุกท่าน
ได้กรอกข้อมูลตามแบบบันทึกข้อมูลครูและบุคลากร เพื่อประโยชน์ในงานด้านสารสนเทศของโรงเรียน
คลิ๊กที่นี่ ขอบคุณครับ
  


ผลการสอบ o-net ประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
ผลการสอบ o-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แยกตามรายวิชา
        ผลการสอบ o-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แยกตามสาระการเรียนรู้
ผลการสอบ o-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แยกตามรายวิชา
        ผลการสอบ o-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แยกตามสาระการเรียนรู้

  วันที่ 3-30 เมษายน  พ.ศ.2557

  เรียนซ้ำภาคฤดูร้อน
  วันที่ 9  เมษายน  พ.ศ.2557   ประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียน ม.1 ม.4
  วันที่ 6 พฤษภาคม  พ.ศ.2557   รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 รอบที่ 2
  วันที่ 12  พฤษภาคม  พ.ศ.2557   เปิดภาคเรียน
  วันที่ 16-18  พฤษภาคม  พ.ศ.2557   ค่ายปฏิบัติธรรม นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
  วันที่ 23-25 พฤษภาคม  พ.ศ.2557   ค่ายปฏิบัติธรรม นักเรียนชั้น ม.2 และ ม.5
  วันที่ 30 พ.ค. - 1 มิ.ย. พ.ศ.2557   ค่ายปฏิบัติธรรม นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

  
  

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนอุลิตไพบูลย์
ชนูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2556

กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  1 กรกฎาคม 2556

กิจกรรมการแสดงของนักเรียนเนื่องในวันสุนทรภู่

กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล
26 มิถุนายน 2556

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2556

 
 
 
 

นางสาวเฉิดฉัน   จันทร์งาม
  ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวรวิทย์  วิจิตรญาณพล
 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางอัจฉรา   วิจิตรญาณพล
 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
<<เว็บไซต์ทางการศึกษา>>
 
<<เว็บไซต์สำหรับคุณครู>>
 
 

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์    เลขที่ 172 หมู่ที่ 3 ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110
โทรศัพท์ :0-5649-1323   โทรสาร :0-5649-1322       e-mail : ulitphaiboon@gmail.com

Webmaster : Mr.Somkamol Jaungpanich  e-mail : j_somkamol@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ล่าสุด เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2557