*** ขอต้อนรับสู่ เว็บไซต์ของโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ด้วยความยินดียิ่ง ***  
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์/ปรัชญา
สัญลักษณ์/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน
เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน
เเผนผังบริเวณโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย
กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระวิชาศิลปะ
กลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับภาคกลาง-ตะวันออก
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับจังหวัดชัยนาท
ตารางสอนO-net ม.3
ตารางสอนO-net ม.6
16 มกราคม 2558 วันครู
31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558 สอบ โอเน็ต o-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
7-8 กุมภาพันธ์ 2558 สอบ โอเน็ต o-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
12-14 กุมภาพันธ์ 2558 กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
16 กุมภาพันธ์ 2558 กิจกรรมนิทรรศการทางวิชาการ ของโรงเรียน
2-6 มีนาคม 2558 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2557
 
 

กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ได้จัดกิจกรรม
เนื่องในวัน คริสต์มาส เพื่อให้เข้ากับเทศกาล
โดยท่านผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน
ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว อย่างพร้อมเพรียงกัน
เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2557 ที่ผ่านมา

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ จัดกิจกรรมเนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5 ธันวาคม โดย คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน
และผู้ปกครอง ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และ
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่านโดย
พร้อมเพรียงกัน

 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมกับงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนอุลิตไพบูลย์
ชนูปถัมภ์ขึ้นในระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2557 โดยมี
นักกีฬาจาก 4 คณะสี เข้าร่วมการแข่งขันอย่างสนุกสนาน

  โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ จัดกิจกรรมเนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ 12 สิงหาคม โดย คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน
และผู้ปกครอง ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และ
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่านโดย
พร้อมเพรียงกัน
 กิจกรรมการแสดงความยินดีกับนักเรียนของโรงเรียน
อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ที่เป็นนักกีฬาวอลเล่ย์บอล ซึ่งมีผลงาน
สามารถติดเข้าเป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย ประจำปี 2557
จำนวน 3 คน ซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่น่าชื่นชมของทีม
นักกีฬาและโรงเรียอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
แผนหน่วยการเรียนรู้ ประวัติโรงเรียน
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แผนผังโรงเรียนอุลิต
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืืนฐาน
แบบฟอร์มการวัดและประเมินผลรายวิชาฯ แบบขออนมัติจัดซื้อ จัดจ้าง
แบบรายงานโครงการ แบบฟอร์มการลา
การเขียนโครงการ แบบฟอร์ม ขออนุมัติเบิกเงินเดินทางไปราชการ
แบบประเมินประสิทธิภาพครู ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
แบบประเมินห้องเรียนคุณภาพ คำร้องขอปรับวุฒิในสมุด กพ7
ห้องเรียนคุณภาพ แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน
ห้องเรียนกลับด้าน ผล o-net ม.3 ปี 2556 แยกตามรายวิชา
การพัฒนาทักษะชีวิต ผล o-net ม.3 ปี 2556 แยกตามกลุ่มสาระฯ
การเรียนรู้ดิจิตอลเทคโนโลยี ผล o-net ม.6 ปี 2556 แยกตามรายวิชา
งานนำเสนอ เศรษฐกิจพอเพียง ดร.ปรียานุช ผล o-net ม.6 ปี 2556 แยกตามกลุ่มสาระฯ
งานนำเสนอ โครงการขับเคลื่อนฯเศรษฐกิจพอเพียง สรุปวันลา ปีการศึกษา 2555
จัดทำแผนหน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ม.ต้น สรุปวันลา ปีการศึกษา 2556
จัดทำแผนหน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ม.ปลาย ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2553
ตัวอย่างระบบกิจกรรมนักเรียน (ชุมนุม) ราคาครุภัณฑ์ ตามโครงการ sp2 2555
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นคุณภาพในห้องเรียน โครงการเรียนฟรี 15 ปี
    มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
       
       
 
 
 
 
 

         นางสาวเฉิดฉัน   จันทร์งาม
               ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวรวิทย์ วิจิตรญาณพล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางอัจรา วิจิตรญาณพล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
เลขที่ 172 หมู่ที่ 3 ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110
โทรศัพท์ :0-5649-1323   โทรสาร :0-5649-1322       e-mail : ulitphaiboon@gmail.com
Webmaster : Mr.Somkamol Jaungpanich  e-mail : j_somkamol@hotmail.com
Mr.Tanapon Chuang-ain e-mail: TanaponCh@hotmail.com