*** ขอต้อนรับสู่ เว็บไซต์ของโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ด้วยความยินดียิ่ง ***  
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์/ปรัชญา
สัญลักษณ์/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน
เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน
เเผนผังบริเวณโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย
กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระวิชาศิลปะ
กลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
20 ตุลาคม 2557 เปิดภาคการเรียนภาคเรียนที่ 2/2557
23 ตุลาคม 2557 วันปิยะมหาราช
1-2 พฤศจิกายน 2557 แข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ระดับจังหวัดชัยนาท
5 ธันวาคม 2557 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
17-19 ธันวาคม 2557 แข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
30 ธันวาคม 2557 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
31 มกราคม 2558 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2558 สอบ O-Net ม.3
7-8 กุุมพาพันธ์ 2558 สอบ O-Net ม.6 ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
 
 

 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมกับงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนอุลิตไพบูลย์
ชนูปถัมภ์ขึ้นในระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2557 โดยมี
นักกีฬาจาก 4 คณะสี เข้าร่วมการแข่งขันอย่างสนุกสนาน

 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้น
ในระหว่างวันที่ 18-22 สิงหาคม 2557 โดยมีกิจกรรมให้
นักเรียนเข้าร่วมมากมาย อาทิเช่น การตอบคำถามทาง
วิทยาศาสตร์ การแข่งขันรถพลังงานลม การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ และ กิจกรรม sinceshow

 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ จัดกิจกรรมเนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ 12 สิงหาคม โดย คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน
และผู้ปกครอง ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และ
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่านโดย
พร้อมเพรียงกัน

 พิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่เรียนดี และมี
ผลงาน หรือมีคุณงามความดีต่อโรงเรียน และชุมชน โดย
ได้รับมอบทุนการศึกษา จากอดีตท่านอธิบดีกรมสอบสวน
คดีพิเศษ คุณธาริต เพ็งดิษฐ์ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557
 กิจกรรมการแสดงความยินดีกับนักเรียนของโรงเรียน
อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ที่เป็นนักกีฬาวอลเล่ย์บอล ซึ่งมีผลงาน
สามารถติดเข้าเป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย ประจำปี 2557
จำนวน 3 คน ซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่น่าชื่นชมของทีม
นักกีฬาและโรงเรียอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
แผนหน่วยการเรียนรู้ ประวัติโรงเรียน
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แผนผังโรงเรียนอุลิต
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืืนฐาน
แบบฟอร์มการวัดและประเมินผลรายวิชาฯ แบบขออนมัติจัดซื้อ จัดจ้าง
แบบรายงานโครงการ แบบฟอร์มการลา
การเขียนโครงการ แบบฟอร์ม ขออนุมัติเบิกเงินเดินทางไปราชการ
แบบประเมินประสิทธิภาพครู ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
แบบประเมินห้องเรียนคุณภาพ คำร้องขอปรับวุฒิในสมุด กพ7
ห้องเรียนคุณภาพ แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน
ห้องเรียนกลับด้าน ผล o-net ม.3 ปี 2556 แยกตามรายวิชา
การพัฒนาทักษะชีวิต ผล o-net ม.3 ปี 2556 แยกตามกลุ่มสาระฯ
การเรียนรู้ดิจิตอลเทคโนโลยี ผล o-net ม.6 ปี 2556 แยกตามรายวิชา
งานนำเสนอ เศรษฐกิจพอเพียง ดร.ปรียานุช ผล o-net ม.6 ปี 2556 แยกตามกลุ่มสาระฯ
งานนำเสนอ โครงการขับเคลื่อนฯเศรษฐกิจพอเพียง สรุปวันลา ปีการศึกษา 2555
จัดทำแผนหน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ม.ต้น สรุปวันลา ปีการศึกษา 2556
จัดทำแผนหน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ม.ปลาย ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2553
ตัวอย่างระบบกิจกรรมนักเรียน (ชุมนุม) ราคาครุภัณฑ์ ตามโครงการ sp2 2555
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นคุณภาพในห้องเรียน โครงการเรียนฟรี 15 ปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
   
       
 
 
 
 

         นางสาวเฉิดฉัน   จันทร์งาม
               ผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
เลขที่ 172 หมู่ที่ 3 ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110
โทรศัพท์ :0-5649-1323   โทรสาร :0-5649-1322       e-mail : ulitphaiboon@gmail.com
Webmaster : Mr.Somkamol Jaungpanich  e-mail : j_somkamol@hotmail.com