*** ขอต้อนรับสู่ เว็บไซต์ของโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ด้วยความยินดียิ่ง ***  
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์/ปรัชญา
สัญลักษณ์/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน
เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน
เเผนผังบริเวณโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย
กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระวิชาศิลปะ
กลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตารางคะแนนผลการสอบ O-NET 57
เปรียบเทียบในเขต สพม.5
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
14 พฤษภาคม 2558 เปิดภาคเรียน นักเรียนทุกระดับชั้น
5 เมษายน 2558 สอบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
7 เมษายน 2558 ประกาศผลสอบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
29 มีนาคม 2558 สอบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
3 เมษายน 2558 ประกาศผลสอบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
6 เมษายน 2558 รายงานตัวเพื่อเข้าเรียน ของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
9 เมษายน 2558 มอบตัวเพื่อเข้าเรียน ของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 และประชุมผู้ปกครอง เวลา 08.30 น.
 
 

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ จัดกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และ 6 ก่อนสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา
2557 บรรยากาศเต็มไปด้วยความสามัคคีพี่น้อง
ชาวอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ คลิ๊กเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

โรงเรียอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ จัดให้มีกิจกรรม
การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี เพื่อเป็นการฝึก
อบรมตามหลักสูตร การสอบวิชาพิเศษลูกเสือ
และยังเป็นกิจกรรมที่สร้างวินัยและค่านิยมที่ดี
ให้แก่นักเรียน คลิ๊กเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์จัดให้มีกิจกรรม
นิทรรศการวิชาการ อ.พ.ช. 2557 ขึ้นในวันที่ 19
มีนาคม 2558 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้นำผลงาน
ที่ได้จากการเรียนมาจัดแสดง เพื่อนำเสนอความสำเร็จ
ในทางการศึกษาของโรงเรียนอุลิตไพบูลย์อย่างเป็น
รูปธรรม ในงานมีท้้งการแสดงโครงงานอาชีพ โครงงาน
ศึกษาค้นคว้า และโครงงานประดิษฐ์ มากมาย
คลิ๊กเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับ
รางวัลชนะเลิศการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง จาก
ชมรมคนรักในหลวง โดย นางสาวเฉิดฉัน จันทร์งาม
ผู้อำนวนการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ได้
เข้ารับโล่ห์รางวัล จากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวอุลิตฯเป็นอย่างยิ่ง
คลิ๊กเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการเฉิดฉัน จันทร์งาม นำคณะครู
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์เข้าร่วมกิจกรรม
เนื่องในวันครู ประจำปี 2558 ในวันที่ 16 มกราคม
2558 ที่ผ่านมาในการนี้ มีคุณครูของโรงเรียน
ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี โดยได้รับมอบรางวัลจาก
ท่านนายอำเภอมโนรมย์ คลิ๊กเพื่อดูภาพเพิ่มเติม
แผนหน่วยการเรียนรู้ ประวัติโรงเรียน
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แผนผังโรงเรียนอุลิต
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืืนฐาน
แบบฟอร์มการวัดและประเมินผลรายวิชาฯ แบบขออนมัติจัดซื้อ จัดจ้าง
แบบรายงานโครงการ แบบฟอร์มการลา
การเขียนโครงการ แบบฟอร์ม ขออนุมัติเบิกเงินเดินทางไปราชการ
แบบประเมินประสิทธิภาพครู ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
แบบประเมินห้องเรียนคุณภาพ คำร้องขอปรับวุฒิในสมุด กพ7
ห้องเรียนคุณภาพ แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน
ห้องเรียนกลับด้าน ผล o-net ม.3 ปี 2556 แยกตามรายวิชา
การพัฒนาทักษะชีวิต ผล o-net ม.3 ปี 2556 แยกตามกลุ่มสาระฯ
การเรียนรู้ดิจิตอลเทคโนโลยี ผล o-net ม.6 ปี 2556 แยกตามรายวิชา
งานนำเสนอ เศรษฐกิจพอเพียง ดร.ปรียานุช ผล o-net ม.6 ปี 2556 แยกตามกลุ่มสาระฯ
งานนำเสนอ โครงการขับเคลื่อนฯเศรษฐกิจพอเพียง สรุปวันลา ปีการศึกษา 2555
จัดทำแผนหน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ม.ต้น สรุปวันลา ปีการศึกษา 2556
จัดทำแผนหน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ม.ปลาย ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2553
ตัวอย่างระบบกิจกรรมนักเรียน (ชุมนุม) ราคาครุภัณฑ์ ตามโครงการ sp2 2555
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นคุณภาพในห้องเรียน โครงการเรียนฟรี 15 ปี
รายงานการจัดกิจกรรมชุมนุม มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
       
       
 
 
 
 
 

         นางสาวเฉิดฉัน   จันทร์งาม
               ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวรวิทย์ วิจิตรญาณพล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายวิรัช ภักดี
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
เลขที่ 172 หมู่ที่ 3 ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110
โทรศัพท์ :0-5649-1323   โทรสาร :0-5649-1322       e-mail : ulitphaiboon@gmail.com
Webmaster : Mr.Somkamol Jaungpanich  e-mail : j_somkamol@hotmail.com
Mr.Tanapon Chuang-ain e-mail: TanaponCh@hotmail.com